افراد موفق چه کسانی هستند ؟

1 - انگیزه : شما باید انگیزه ای برای سخت کار کردن داشته باشید تا مطمئن شوید که کارها انجام می شود . زمانی که می بینید کارها در حال تکمیل شدن است به خود افتخار خواهید کرد و در صورت لزوم می توانید مسئولیت آن را نیز به عهده بگیرید . اهداف شما محرک شما هستند که باعث می شود تصویر برتر و خوب بودن از خود داشته باشید .
2 - خود اتکایی : شما باید مسئولیت هایی را بر عهده بگیرید و در قبا ل آنها پاسخگو باشید . همچنین با ید قادر باشید تصمیمات سختی بگیرید و آنها را عملی کنید .
3 - اراده : شما قدرت این را دارید که به جای تردید کردن و تعویق انداختن در انجام کارها ، به پیشباز آنها بروید و آنها را انجام دهید . اگر چیزی را بخواهید آن را بدست خواهید آورد . موفق ترین افراد جهان کسانی هستند که به روی اهداف خود تمرکز کرده اند و مداوم در تلاش بوده اند .
4 - صبر : باید همیشه و در همه حال ، در شکست و ناکامی صبور باشید . شخصی تلقی کردن شکست ها یک شکست بزرگ است .
5 - صداقت : نیاز به گفتن ندارد اما این ویژگی یکی از مهترین ویژگی هایی است که می توانید در خود پرورش دهید . صداقت بهترین سیاست برای هر کاری است که انجام می دهید . یکرنگی و صداقت برای شما شخصیت ایجاد می کند و تعریف می کند که شما چه کسی هستید .
6 - ارتباط : با دیگران در ارتباط باشید زیرا شما را به موفقیت ها و دستاوردهای بیشتر و با اهمیت تری می رساند .